Photos

Stage Tango by Benjamin Zimmermann   

 

Gotambó  by Benjamin Zimmermann   

 

Vintage by linda richter

 

Tango Salon with Celeste medina

 

With Eleonora Kalganova

 

More Fotos

 

outside shooting with karin solana by ursula klepper

Stage Tango